Home

Socialstyrelsen ipt

Sök i riktlinjerna vänder sig främst till dig som arbetar med missbruks- och beroendefrågor i vården och omsorgen. Du kan söka och filtrera bland samtliga rekommendationer utifrån olika tillstånd, åtgärder eller prioritet Att en metod finns med i metodguiden innebär inte att Socialstyrelsen rekommenderar den metoden framför andra. Syftet med guiden är att ge objektiv och transparent information till verksamheter som vill bedriva en evidensbaserad praktik Leg psykolog, leg psykoterapeut Åsa Lindgren. Välkommen till Psykologkontakt Stockholm. Jag heter Åsa Lindgren är leg psykolog och leg psykoterapeut, och är ansvarig för verksamheten Psykologkontakt Stockholm

Igår lördag den 11/5 föreläste Magnus Ringborg och Staffan Lundskog på Psykoterapimässan om anknytningsbaserad familjeterapi (ABFT). De inleder med att ge fyra skäl till varför ABFT bör implementeras Kort beskrivning. Kort beskrivning av depression. Innehåll, kortfattat. Depression orsakar sänkt livskvalité, funktionsnedsättning och aktivitetsbegränsningar

Sök i riktlinjerna för vård och stöd vid missbruk och beroend

Allmänt. En panikattack är en avgränsad, hastigt påkommande upplevelse av intensiv rädsla, skräck eller fruktan. Panikattacker tar sig uttryck i olika typer av symtom som yrsel, hjärtklappning, obehagskänsla i bröstet, svimningsattacker eller svårigheter att andas, och tolkas ofta av den drabbade personen som en kroppslig sjukdom Personer med depression bör rekommenderas aerob eller muskelstärkande fysisk aktivitet för att minska depressiva symtom. Fysisk aktivitet minskar depressiva symtom i lika hög grad som behandling med antidepressiva läkemedel eller KBT vid lindrig till måttlig depression I början på december gav DN ut en bilaga med tema folkhälsa, med särskild inriktning på ungas psykiska ohälsa. Bland annat beskrevs att många unga som söker vård för psykisk ohälsa inte får tillräckligt snabb hjälp, och att det spelar stor roll var du bor i landet för hur snabb hjälp du får Depressiv episod. Vid lindrig förstagångsdepression bör sjukskrivning undvikas.; Vid lindrig depressiv episod kan patienten sjukskrivas upp till 3 månader, i första hand partiell sjukskrivning för att i möjligaste mån bibehålla aktivitetsnivå och sociala kontakter Psychotherapy is the use of psychological methods, particularly when based on regular personal interaction, to help a person change behavior and overcome problems in desired ways

Diagnostiska kriterier för Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom enligt ICD-10 (F20-F29). Diagnossystemen ICD-10 och DSM-5 är i hög grad samstämmiga men innehåller också skillnader; det krävs minst två typer av symtom från någon eller några av kategorierna positiva, negativa eller kognitiva symtom men kravet på duration innan fastställande av diagnos.

Sök i metodguiden för socialt arbete - Socialstyrelsen

  1. Psykologkontakt Stockholm - Leg psykolog, leg psykoterapeut
  2. ABFT psykodynamiskt
  3. Nationella vård- och insatsprogra
  4. Processtöd för specialiserad psykiatri - Vis
  5. Läkartidningen - Fysisk aktivitet lika bra som KBT eller
  6. Affektfokuserad Terapi psykodynamiskt
  7. Viss - medicinskt och administrativt stöd för primärvårde

Psychotherapy - Wikipedi

populär: